Enjoying a hot coffee as rain cuts short Bitou Buster morning